สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ., ญาณเมธี (ไกรเทพ)พ., หนูทองแก้วก., อนาวิโล (ทองบุญชู)พ., and สิริเมธี (หารเทศ)พ. “THE ACTIVITY PROVIDING IN LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF ELDERLY PEOPLE IN MOO 5, TAMBOL NAMNOY, HAD-YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 8, Oct. 2019, pp. 3788-04, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/206405.