พลเสนาอ., กิ่งมิ่งแฮป., and ทุริสุทธิ์ธ. “INTEGRATED RISK MANAGEMENT MODEL OF LAOS STATE FUEL COMPANY IN LAO.”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 1, Apr. 2019, pp. 197-09, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/179003.