แขน้ำแก้ว เ., . พ., and วลัยเสถียร ป. “ A CASE STUDY OF NAKORN SI THAMMARAT”. Journal of MCU Nakhondhat, vol. 6, no. 1, Apr. 2019, pp. 305-2, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177675.