นาคชื่นป., กิ่งมิ่งแฮป., แสนโภชน์ก., and ทุริสุทธิ์ธ. “A MODEL OF SELF CARE IN HYPERTENSIVE PATIENT AT FORT PRAJAKSILAPAKOM HOSPITAL UDON THANI PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 6, no. 1, Apr. 2019, pp. 390-11, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/176668.