วาทีธรรมวิภัชพ., and อนันตะพงศ์พ. ธ. “THE BUDDHIST’S OPINIONS TOWARD SERVICE PROVIDING ACCORDING TO SANGAHAVATTHU PRINCIPLE WAT HONGPRADITTHARAM, HAD YAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 4, no. 1, June 2017, pp. 76-89, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153200.