วิจิตรศีลาจารพ., and ครูกิมโสมพ. ว. “A WAY OF LIFE ACCORDING TO IDDHIPADA DHAMMA PRINCIPLE OF URAKLAWOY FISHERMEN, RASADA SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 4, no. 1, June 2017, pp. 16-29, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/153174.