หนูทองแก้วก., and คชชีณ. “PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS SUNDAY DHAMMA PRACTICE PROJECT OF WAT PRADUPHATTHANARAM, MUEANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.”. Journal of MCU Nakhondhat, Vol. 2, no. 2, Dec. 2015, pp. 1-10, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/152927.