[1]
ภาภัคธนานันท์ณ., แสนโภชน์ก., and กิ่งมิ่งแฮป., “A MODEL OF AGING’S HOLISTIC WELLNESS PROMOTION LIVING IN THE NORTHEAST ELDERLY WELFARE CENTER”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 6001-6016, Jan. 2020.