[1]
ลาภพิทักษ์มงคลป., วัฒนะประดิษฐ์ข., บรรณรุจิบ., and ต้นธีรวงศ์บ., “MEDIATOR CHARACTERISTICS BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5678-5687, Jan. 2020.