[1]
ปิยวรรณวงศ์ว., สมใจส., จันทรรัตน์มณีด., บุญผดุงป., and มีพงษ์ส., “ANTECEDENTS OF THE STRATEGIES FOR CONSUMER PROTECTION FROM COSMETICS IN THAILAND”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 5540-5559, Jan. 2020.