[1]
เนาว์สุวรรณก., เหมทานนท์ภ., รอดการทุกข์จ., วิชช์วัฒนางกูรอ., and ขะระเขื่อนน., “PARTICIPATION IN SOCIAL ACTIVITIES OF THAI MUSLIMS ELDERLY IN 7 PROVINCES OF LOWER SOUTHERN OF THAILAND”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 4740-4753, Nov. 2019.