[1]
สุวรรณโชติก., ไชยชำนิน., ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ว., สุทธรังสีว., and เหมทานนท์ภ., “PROMOTING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY WITH BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF DEMENTIA”, JMND, vol. 6, no. 8, pp. 3729-3744, Oct. 2019.