[1]
จันทร์ทรงพลธ., น่านโพธิ์ศรีณ., กัลยาณมิตรก., and กฤตาวาณิชย์อ., “THE CONCEPT MIDDLE WAY (MẠCHC̣HIMĀPT̩IPTHĀ) IN RESOLVING CONFLICTS CAUSED BY POLITICAL COMMUNICATION”, JMND, vol. 6, no. 10, pp. 4873-7883, Jan. 2020.