[1]
ชูช่วยสุวรรณจ. and พันธวงษ์ป., “THE TAPEE BASIN WISDOM : THE HISTORY VALUES AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION”, JMND, vol. 6, no. 8, pp. 3805-3825, Oct. 2019.