[1]
(อินทร์แก้ว)พ. ก., ปิยวีโร (อะซิ่ม)พ., สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พ., หนูทองแก้วก., and ตรีทรัพย์เ., “AN APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE IN ADMINISTRATION OF MOTHAI SUB-DISTRICT ADMINSTRATIVE ORGANIZATION, CHAIYA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE”, JMND, vol. 6, no. 7, pp. 3671-3685, Sep. 2019.