[1]
กาญจนภานุพันธ์จ., “THE PROCESS OF THE BUDDHIST HARMONY CREATION IN BAN CHETAWAN (NONGMOO), MUAENG DISTICT, LAMPHUN PROVINCE”, JMND, vol. 6, no. 7, pp. 3572-3586, Sep. 2019.