[1]
สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)พ., งามประโคนส., and นันทเพชรก., “A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING BUDDHIST PROPAGATION CAPACITY IN SOCIAL MEDIA OF ADMINISTRATIVE MONKS”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 70-84, Apr. 2019.