[1]
พันธวงษ์ป., ฐิตจาโรพ., ครุฑคงบ., โสภาส., and ชูช่วยสุวรรณจ., “THE WAY OF LIFE WISDOM AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION OF THE TAPEE BASIN COMMUNITY IN SURAT THANI PROVINCE.”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 431-454, Apr. 2019.