[1]
อภิชาโต (อันชูฤทธิ์)พ., งามประโคนส., and ศิริวรรณอ., “DEVELOPMENT OF BUDDHIST PARTICIPATORY MANAGEMENT FOR ADMINISTRATORS ON PRAPARIYATTIDHAMMA DIVISION.”, JMND, vol. 6, no. 1, pp. 499-515, Apr. 2019.