[1]
หนูทองแก้วก. and คชชีณ., “PEOPLE’S OPINIONS TOWARDS SUNDAY DHAMMA PRACTICE PROJECT OF WAT PRADUPHATTHANARAM, MUEANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.”, JMND, vol. 2, no. 2, pp. 1-10, Dec. 2015.