ดวงขันเพชรท. (2020) “A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE”, Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), pp. 5626-5640. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215690 (Accessed: 23October2020).