จันทร์ทรงพลธ., น่านโพธิ์ศรีณ., กัลยาณมิตรก. and กฤตาวาณิชย์อ. (2020) “THE CONCEPT MIDDLE WAY (MẠCHC̣HIMĀPT̩IPTHĀ) IN RESOLVING CONFLICTS CAUSED BY POLITICAL COMMUNICATION”, Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), pp. 4873-7883. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215613 (Accessed: 31October2020).