สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)พ., งามประโคนส. and นันทเพชรก. (2019) “A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING BUDDHIST PROPAGATION CAPACITY IN SOCIAL MEDIA OF ADMINISTRATIVE MONKS”, Journal of MCU Nakhondhat, 6(1), pp. 70-84. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177682 (Accessed: 27October2020).