แขน้ำแก้ว เ., . พ. and วลัยเสถียร ป. (2019) “ A CASE STUDY OF NAKORN SI THAMMARAT”., Journal of MCU Nakhondhat. Nakhon Si Thammarat, Thailand, 6(1), pp. 305–325. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/177675 (Accessed: 6 October 2022).