. พระครูโชติปัญญาโสภณ, . พระครูโกศลอรรถกิจ, and . พระครูโฆสิตวัฒนากูล. 2020. “A STUDY OF CONCEPT THE DHAMMA RIDDLE ON CREMATION OF CEREMONIES THE BUDDHISTS NATHAWEE DISTRICT IN SONGKHLA PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 7 (8). Nakhon Si Thammarat, Thailand:134-45. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/246270.