. พระครูโอภาสวุฒิคุณ, Phrakhru Kosolatthakit พระครูโกศลอรรถกิจ, and Eksaphang อุทัย. 2020. “AN ANALYTICAL STUDY THE SIGNS THAT APPEARED IN THE SHADOW PLAY OF THE NANG NAKHARIN CHATONG”. Journal of MCU Nakhondhat 7 (8). Nakhon Si Thammarat, Thailand:146-57. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/246247.