ภาภัคธนานันท์ณัฏฐ์สิชา, แสนโภชน์กฤติกา, and กิ่งมิ่งแฮประจญ. 2020. “A MODEL OF AGING’S HOLISTIC WELLNESS PROMOTION LIVING IN THE NORTHEAST ELDERLY WELFARE CENTER”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 6001-16. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/228347.