ลาภพิทักษ์มงคลประสิทธิ์, วัฒนะประดิษฐ์ขันทอง, บรรณรุจิบรรจบ, and ต้นธีรวงศ์บรรพต. 2020. “MEDIATOR CHARACTERISTICS BY BUDDHIST PEACEFUL MEANS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5678-87. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227508.