ดลเจิมอิงครัต, ชุมวิสูตรสุจินตนา, รักษ์ปวงชนวิกรณ์, เทพทองวรวุฒิ, and บุณยธนะจาตุรนต์. 2020. “THE EXAMINING AND TRUTH FINDING IN OBJECTS COLLECTED BY AN INQUIRY OFFICIAL”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 4720-27. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227506.