เขมธมฺโม (รอดแก้ว)พระครูสุรัตวิหารการ, ญาณเมธี (ไกรเทพ)พระณัฐพงษ์, สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)พระณัฐพงษ์, หนูทองแก้วกันตภณ, and ตรีทรัพย์เดชชาติ. 2020. “AN APPLICATION OF THE TEN ROYAL VIRTUES IN SANGHA’S AFFAIRS ADMINISTRATION IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (DHAMMAYUT)”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5425-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227496.