คำมุงคุณประดิษฐ์, ฌานสนฺติ (พวงมลิ)พระมหาสันติราษฎร์, วราสยานน์พระมหาวราสายะ, and โว้วงษ์สมโภชน์. 2020. “ANXIETY FOR SPEAKING ENGLISH AMONG FIRST YEAR STUDENTS IN MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY LANNA CAMPUS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5860-75. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227493.