(โสภณ โสภโณ)พระสิทธิสิงหเสนี, (ศักดา โอภาโส)พระครูโอภาสนนทกิตติ์, จิรกุโล (จงสกุลศิริ)พระมหาเผด็จ, and ศรีสถิตย์วัฒนาวรีรัตน์. 2020. “THE MODEL IN DRIVING AGRICULTURAL SUFFICIENCY ECONOMIC PHILOSOPHY ACCORDING TO BUDDHADHAMMA OF NAKHONPHANOM PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5441-57. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227491.