ชายเกลี้ยงชาคริยา, ศิริจิรกาลวีรวรรณ จงจิตร, and สามัคคีปรีชา. 2020. “BLENDED SUPERVISION MODEL FOR ENHANCEMENT RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5344-61. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/227465.