อินนาคนริดา, and เกิดเรืองอติพร. 2020. “QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT OF THE ELDERLY AT LAMPANG PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5407-24. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/225567.