พิณสุวรรณศุภรัตน์, สาแลบิงมูหำหมัด, and จันทร์อานุภาพศันสนีย์. 2020. “DEVELOPING LIFELONG LEARNING PROCESS FOR SELF-RELIANCE OF THE ELDERLY IN TANYONGPO SUB-DISTRICT MUANG DISTRICT SATUN PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5033-50. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224908.