วาทโกวิโท (พันธพัฒน์)พระปราโมทย์, ฐิตญาโณ (ตุนิน)พระมหาดวงเด่น, อภินนฺทเวที (แสงพงษ์)พระมหาวีระศักดิ์, and ฮ้อแสงชัยสุุวรรณี. 2020. “HUMAN ON PEACE AND BUDDHIST PEACEFUL MEANS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 4697-4710. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224895.