(พรสุทธชัยพงศ์)พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, สดประเสริฐสัญญา, ตรีไพบูลย์นิสาชล, and ช่วยเพลพรทิพย์. 2020. “THE PROCESS OF DEVELOPMENT FOR ACTIVE AGING BY BHĀVĀNĀ 4’S”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5612-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224879.