เรืองศรีวงษ์สิริ, ทิพย์ญาณชนัญชิดา, แก้วเสถียรพงศ์เทพ, and จุลภักดีประวีณ. 2020. “COMMUNITY SELF-MANAGEMENT IN KHUNTHURI SWAMP FOREST MANAGEMENT ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5481-97. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224741.