(สิงห์แจ่ม)พระมหาฉลวย อรุโณ, .พระครูพิพิธสุตาทร, and ปันธิยะพูนชัย. 2020. “THE MODEL AND PROCESS OF BUDDHIST KNOWLEDGE MANAGEMENT OF THE DHAMMA PRACTICE CENTER”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5560-75. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224678.