ธมฺมวุฑฺโฒพระครูปลัดพีระพันธ์, สิทฺธิเมธีพระมหาวิฑูรย์, สงวนสินสมุทร, and สุวรรณกาญจนพงศ์. 2020. “BUDDHIST PAINTING: HISTORY EVOLUTION AND INFLUENCE ON THE LIFESTYLE OF PEOPLE IN NORTHEAST”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5272-85. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224549.