จุลทรัพย์สิริอร, and หนูอิ่มบุญเชิด. 2020. “THE SIAMESE IN PERLIS MALAYSIA: BACKGROUND STATUS AND MAINTAINING”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 6094-6107. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/220618.