พันธวงษ์ประสิทธิ์, ครุฑคงบุญรัตน์, ฐิตจาโรพระมหาดิลกรัศมี, พัฒนพงศ์วิสัย, and ชูช่วยสุวรรณจำเริญ. 2019. “KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR THAI TRADITIONAL MEDICINE OF BUDDHIST MONKS IN SURAT THANI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (8), 4056-75. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/218276.