(บุญสิริพิพัฒน์)พระนิตินันต์ สนฺตกาโย, ศรีเครือดงสิริวัฒน์, and แผนสมบุญพุทธชาติ. 2019. “BUDDHIST PSYCHOLOGY FACTORS GENERATING COGNITIVE PROCESSES IN BUDDHIST ART”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (8), 3985-4000. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/217825.