ดวงขันเพชรทองคำ. 2020. “A HISTORY MANAGEMENT: CASE STUDY OF MUANG WIANG KHUK MUANG DISTRICT NONG KHAI PROVINCE”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 5626-40. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/215690.