ชูช่วยสุวรรณจำเริญ, and พันธวงษ์ประสิทธิ์. 2019. “THE TAPEE BASIN WISDOM : THE HISTORY VALUES AND THE LINKAGE TO SRIVICHAYA CIVILIZATION”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (8), 3805-25. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/214717.