ศรีชมภูอุไร, and สุมิตสวรรค์วิษณุ. 2019. “SUCCESSION PLANNING FOR THE UNIVERSITY ADMINISTRATORS: A CASE STUDY OF A UNIVERSITY IN KHON KAEN”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (7), 3383-3400. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/213619.