เหมทานนท์ภาวดี, and เนาว์สุวรรณกิตติพร. 2019. “FACTORS PREDICTING THE BURDEN IN FAMILY CAREGIVERS OF DEMENTIA PATIENTS”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (9), 4409-24. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/213115.