พินยารักเกรียงไกร, สิริวโรพระมหาพรชัย, ศรีดีณัทธีร์, and อินทองปานประเวศ. 2019. “A CONCEPT OF RIGHTEOUSNESS AND SUFFERRING IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (7), 3686-98. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/211953.