ธมฺมาทโรพระมหาสาทร, วรินฺโทพระมหาวีรธิษณ์, ถ้ำทองกฤติยา, ฐานวุฑฺโฒพระมหาศุภวัฒน์, and เขมาสโภพระมหาราเชนทร์. 2020. “ATTENDANCE THE PATIENT MONKS: ANALYSIS IN THE DIMENSION OF BUDDHISM”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (10), 4686-96. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/211307.