(สุวิทย์ คำมูล)พระครูภาวนาสังวรกิจ วิ. 2019. “A DEVELOPMENT OF HOLISTIC WELL-BEING FOR THE ELDERLY BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY”. Journal of MCU Nakhondhat 6 (7), 3414-23. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/208151.